Vad är RSMH?

  • RSMH har medlemmar som har eller har haft social och/eller psykisk ohälsa. Bland medlemmarna finns också anhöriga, vårdpersonal inom landsting och kommun, och övriga som stödjer vår verksamhet.

  • RSMH är en förening som har en distriktsavdelning och en riksorganisation bakom sig. Föreningen är också medlem i HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) och i ABF (Arbetarnas bildningsförbund)
  • RSMH är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt. På det sättet är föreningen öppen för ALLA som stödjer förbundets målsättning.
  • RSMH:s målsättning är i huvudsak kamratstödjande verksamhet samt verka för att människor med psykiska besvär/psykiska funktionsnedsättningar ska få en så bra livskvalitet som möjligt.

Vad arbetar RSMH för?

  • RSMH arbetar för att vi själva, i en drogfri miljö, ska ta vårt ansvar med kamratstödjande verksamhet och gemenskap.
  • RSMH vill bilda nätverk och intressegrupper. Vi har anhöriggrupp, tjejträffar, mansliga och en dansgrupp. Vi har studiecirklar anpassade utifrån medlemmars intressen.
  • RSMH arbetar för att det ska finnas en positiv syn på människor med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar och vill att de ska kunna uppnå full delaktighet och jämlikhet vad gäller sysselsättning, arbete, inflytande och möjlighet till ett självständigt liv i samhället.
  • RSMH arbetar för att det ska finnas en psykiatri som visar respekt och hänsyn vid bemötande i vården.
  • RSMH är kritisk mot slentrianmässigt utskrivande av mediciner.